Aukjes Praktijk
Supervisie en coaching

Privacyverklaring:

Voor het kunnen uitvoeren van haar werkzaamheden als supervisor/coach beschikt Aukje Adema over uw persoonsgegevens die u haar ten behoeve van begeleiding hebt verstrekt via post, email, telefonisch of mondeling. Zij doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ze zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke  gegevens en ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw supervisor/coach heeft ze als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ze heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) conform de gedragscode van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) .

De persoonsgegevens kunnen betreffen:

 • Naam

 • Bedrijfsgegevens

 • NAW-gegevens

 • Emailadres

 • Geslacht

 • Functie

 • Werkgever

 • reflectieverslagen en evaluatieverslagen

Doel verwerking

Aukje Adema verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het leggen van contacten ter ondersteuning van de dienstverlening

 • Voor het sturen van facturen

 • Voor het sturen van (vak)inhoudelijk informatie en/of wetenswaardigheden

 • Voor het maken van afspraken met u en het toesturen van noodzakelijke informatie aangaande uw begeleiding.
 • Voor de voorbereiding van uw begeleiding
 • Voor eventueel geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing/intervisie.
 • Als ze vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Verstrekken aan derden

Uw persoonsgegevens (NAW) worden verstrekt aan een  derde partij voor het aanmaken van facturen.  Wanneer uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt er voor gezorgd (m.b.v. een verwerkingsovereenkomst) dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 

Inzage en wijzigingen persoonsgegevens

Als gegevens van u verzameld worden, dan kunt u laten weten dat u niet wilt dat deze gebruikt worden. U kunt Aukje Adema een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen  Neem contact op met (info@aukjespraktijk.nl).Het door de u ingeleverde materiaal (reflectie en evaluatieverslagen) wordt na de eindevaluatie vernietigd, tenzij dat anders met u overeen is overeengekomen. Aantekeningen, evaluatie- en beoordelingsgegevens die door Aukje zelf zijn opgesteld zullen ten hoogste drie jaar worden bewaard. Dit is conform de gedragscode van de LVSC.

Klachten over de verwerking 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen (info@aukjespraktijk.nl) en uw klacht kenbaar maken. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.